Detektivske storitve

Informacije lahko detektivi zbiramo neposredno od osebe, na katero se podatki nanašajo, lahko pa tudi od drugih oseb, ki so pripravljene informacije dati prostovoljno, ter iz sredstev javnega obveščanja.

Detektiv pridobiva informacije o: osebah, ki so pogrešane ali skrite in o povzročiteljih premoženjskih in nepremoženjskih škod; anonimnih pisanjih – o piscih in odpošiljateljih anonimnih pisanj; dolžnikih in njihovem premoženju; predmetih, ki so pogrešani ali izgubljeni; dokaznem gradivu in dejstvih, potrebnih za zavarovanje ali dokazovanje pravic in upravičenj stranke pred sodišči, drugimi pravosodnimi organi in drugimi organi oziroma organizacijami, ki v postopkih odločajo o teh pravicah; spoštovanju konkurenčne prepovedi in konkurenčne klavzule; uspešnosti in poslovnosti poslovnih subjektov; kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na zasebno tožbo ter o njihovih storilcih; zlorabah pravice do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, zlorabah uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, dela pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog ter o drugih disciplinskih kršitvah in kršilcih.

Detektiv vroča pisemske in druge pošiljke naslovnikom. Kadar vročanje pošiljk urejajo posebni predpisi, mora detektiv izpolnjevati pogoje v skladu s temi predpisi. Detektiv svetuje fizičnim in pravnim osebam na področju preprečevanja kaznivih ravnanj. Detektiv načrtuje in izvaja zaščito poslovnih skrivnosti, informacijskih sistemov, ekonomskih in osebnih podatkov in informacij.

Detektiv opravlja upravičenja, ki so mu podeljena z drugimi zakoni. Detektiv lahko nudi pomoč v vseh vrstah civilnih sporov, zasebnih tožba za kazniva dejanja zoper čast in dobro ime in izvršilnih postopkih. Detektiv sme po zakonu tudi za državne organe opravljati storitve, ki so opredeljene v 25. in 26. členu ZDD-1. Najboljši del ob zaključku primera je naša zadovoljna stranka.