Upravnik pripravi poglobljen načrt vzdrževalnih del

upravljanje nepremicnin stanovanjPodjetje, ki se ukvarja z upravljanjem stavb ima poleg drugih obveznosti tudi pomembno nalogo priprave kratkoročnega in dolgoročnega načrta vzdrževanja večstanovanjskih objektov. Upravnik mora določeno nepremičnino najprej dobro pregledati in ugotoviti, na katerih delih objekta so opazne pomanjkljivosti in nato zanje pripraviti ustrezen načrt vzdrževanja. Za investicijsko vzdrževalna dela v načrtu nato upravnik izbere najustreznejše zunanje izvajalce. Pri izbiri zunanjih izvajalcev se upravnik velikokrat posvetuje z etažnimi lastniki večstanovanjskega objekta. Podjetje za upravljanje stavb mora potek vzdrževalnih del na objektu tudi ves čas pozorno spremljati in izvajati nadzor nad izvedbo, saj le tako lahko zagotovi najbolj kakovostne storitve. Upravnik je prav tako dolžan etažne lastnike obveščati o fazah izvedbe in poročati o opravljenem delu. če vas zanima upravljanje in vzdrževanje nepremičnin obiščite spletno stran podjetja SPL, ki se nahaja na naslovu https://www.spl.si/.

Upravnik opravi temeljit pregled stanovanjskega objekta

Upravnik lahko pripravi načrt za vzdrževalna dela na objektu od enega do pet let. Podjetje za upravljanje stavb, ob temeljitem pregledovanju nepremičnine, sodeluje z nekaterimi strokovnjaki iz področja gradbeništva, strojništva in elektroinštalacij. Skupaj opravijo pregled gradbenih elementov zunaj in znotraj stanovanjskega objekta, pri čemer pregledajo tudi inštalacije ter drugo opremo v objektu.

Po opravljenem pregledu upravnik sestavi podrobno poročilo, ki ga predloži nadzornemu odboru etažnih lastnikov. Etažni lastniki preučijo stanje gradbenih elementov in druge opreme ter pri tem upravniku podajo nekatere predloge za izboljšave oziroma kateri dele objekta je po njihovem mnenju smiselno najprej popraviti.

Pričetek investicijskih del na stanovanjskem objektu

Podjetje za upravljanje stavb pri pripravi načrta vzdrževalnih del na objektu sodeluje z etažnimi lastniki, kjer skupaj določijo obseg investicije, oceno stroškov, stroškovni plan in hkrati preučijo možnosti plačila. Pri tem tudi preverijo koliko sredstev je v rezervnem skladu na voljo.

Okvirne določitve v projektnem načrtu vzdrževanja so kasneje osnova pri izbiranju najustreznejšega zunanjega izvajalca. Pri tem upravnik predloži ponudbe določenih izvajalcev, ponudbe pa lahko predložijo tudi etažni lastniki, če se ne strinjajo s ponudbami predlaganih zunanjih izvajalcev.